รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 23  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
34
นายโกศล สุธรรม 2017-11-29 / 11:39 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายแลนภายนอกอาคารฯ
33
ชัยสิทธิ์ สุนิกร 2017-11-28 / 13:46 แพทย์แผนไทย ฮับฯ
31
สมชาย กุลยะ 2017-11-24 / 11:04 X-RAY งานรังสีวิทยา สายขำระห้องน้ำชำรุดฯ
29
นายมังกร นครังสุ 2017-11-23 / 15:30 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ดำเนินการซ่อมเรียบร้อย ใช้งานได้
26
สุทธิตา โพนพัดหลง 2017-10-05 / 15:52 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน พัดลมฯ ดำเนิการแล้ว
25
ไขพร อุ่นเทียมโสม 2017-10-04 / 15:50 IPD งานผู้ป่วยใน เตียงผู้ป่วยฯ รอสั่งล้อซ่อมบางส่วน ดำเนินการบางส่วนแล้ว
24
ลัคขณา นครังสุ 2017-10-02 / 15:47 งานพัสดุ เครื่องสำรองไฟฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
23
วีระวัฒน์ สมเทพ 2017-10-02 / 15:33 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทรศัพท์ฯ ดำเนินการแล้ว
22
เมรี มณีโชติ 2017-10-02 / 15:30 OPD คัดกรอง ซักประวัติ เครื่องวัดความดันโลหิตฯ ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ ดำเนินการแล้ว
21
สิโรนี ฟองแก้ว 2017-10-02 / 15:20 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เครื่องพ่นยาฯ ใช้งานได้ ดำเนินการซ่อมแล้ว
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก