รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 61  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
91
นางสาวสิริพร แก้วมา 2019-10-18 / 16:49 กายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ้าเพดานฯ
90
นายโกศล สุธรรม 2019-10-17 / 13:27 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เราเตอร์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ รอดำเนินการสั่งซื้อทดแทน
89
รัฐพล ภะวะ 2019-10-11 / 14:38 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรเจ๊คเตอร์ห้องประชุมพรชัยมงคลฯ รอส่งบริษัทซ่อมแก้ไข
88
วีระวัฒน์ สมเทพ 2019-10-15 / 14:44 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน พัดลมโกจรฯ แจ้งบริษัทดำเนินการ
86
พจมาน นาวงศ์หา 2019-10-15 / 11:53 Triage เครื่องวัดความดันเครื่องที่ 2 ฯ แจ้งบริษัทดำเนินการ
85
น.ส.กันณ์ กุลศรี 2019-10-10 / 10:59 กายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องสำรองไฟฯ ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว
84
นางสาวสุรภา วรคันทักษ์ 2019-10-10 / 09:46 งานพัสดุ เครื่องสำรองไฟฯ สำรองใช้งานแล้ว
83
นายวีระวัฒน์ สมเทพ 2019-10-09 / 16:06 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เครื่องสำรองไฟฯ ดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว
82
นางแสงเดือน ศรีวรสาร 2019-10-09 / 11:33 งาน PCU อ่างล้างมือฯ
81
สายสมร สมเทพ 2019-10-09 / 09:09 LR ห้องคลอด สายไฟเครื่องดีฟิฟฯ
80
น.ส.กันณ์ กุลศรี 2019-10-07 / 13:00 กายภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟู พัดลมโคจรฯ
79
ปราวี บุรมณ์ 2019-10-07 / 11:30 LR ห้องคลอด หัวฉีดชำระฯ
78
นายมังกร นครังสุ 2019-10-04 / 08:45 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จอมอนิเตอร์ ฯ
77
กันณ์ กุลศรี 2019-10-02 / 09:34 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หลอดไฟฯ
76
น.ส.จันทร์จิรา หลวงศักดา 2019-10-02 / 07:30 LR ห้องคลอด สวิตช์ไฟฯ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก