รายการแจ้งซ่อมในระบบทั้งหมด 290  รายการ   
  ** ปริ้นใบส่งซ่อมให้คลิกที่  "รายการที่แจ้งซ่อม"  ** ตรวจสอบว่างานเสร็จหรือยังให้ดูตรงหัวข้อ  "สถานะงาน"  **

 ลำดับที่  ชื่อผู้แจ้ง  วัน :: เวลา ที่แจ้งซ่อม  แผนก/หน่วยงาน  รายการที่แจ้งซ่อม  สถานะงาน  รายงานผลการดำเนินการ
328
ญดา คำมาพงศ์เตโชกิจ 2020-10-19 / 08:41 กลุ่มการพยาบาล เครื่องสำรองไฟตรวจตาฯ
327
น.ส. รัตนาภรณ์ บุพศิริ 2020-10-15 / 09:33 กลุ่มการพยาบาล ตู้น้ำเย็นฯ รับทราบดำเนินการ
326
จันทร์จิรา หลวงศักดา 2020-10-14 / 15:01 LR ห้องคลอด หลอดไฟหน้าห้องคลอดฯ รับทราบดำเนินการ
325
น.ส.รัตนาภรณ์ บุพศิริ 2020-10-14 / 14:57 กลุ่มการพยาบาล โทรศัพท์ฯ รับทราบดำเนินการ
324
ผกามาศ แก้วกาหลง 2020-10-14 / 12:16 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แอร์ฯ รับทราบดำเนินการ
323
นางประภา สอนสุภาพ 2020-10-14 / 09:58 แพทย์แผนไทย เครื่องสำรองไฟฯ รับทราบดำเนินการ
322
นางสาวนุชรา กุลยะ 2020-10-12 / 07:42 Triage เครื่องวัดความดันอัตโนมัติฯ รับทราบดำเนินการ
321
นางสาวกาญจนา แสงพรมขารี 2020-10-09 / 09:57 เวชปฏิบัติและครอบครัวฯ เครื่องสูบตะกอนฯ รับทราบดำเนินการ
320
นางสาวกาญจนา แสงพรมขารี 2020-10-09 / 09:55 เวชปฏิบัติและครอบครัวฯ เครื่องปรับอากาศฯ รับทราบดำเนินการ
319
นางสาวนุชรา กุลยะ 2020-10-09 / 07:43 Triage เครื่องชั่งน้ำหนักฯ รับทราบดำเนินการ
318
น.ส.จันทร์จิรา หลวงศักดา 2020-10-04 / 13:40 กลุ่มการพยาบาล เครื่องปรับอากาศในห้องทำคลอดฯ รับทราบดำเนินการ
317
น.ส.สิราลักษณ์ ผดุงสมัย 2020-10-01 / 13:55 กลุ่มการพยาบาล หลอดไฟฟ้าที่ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ รับทราบดำเนินการ
316
ศิริภา ปากดี 2020-10-01 / 11:32 ER อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ราวม้าน ERฯ รับทราบดำเนินการ
315
นายมังกร นครังสุ 2020-10-01 / 10:56 กลุ่มการพยาบาล เครื่องสำรองไฟฟ้าฯ รับทราบดำเนินการ
314
นส.สายโสดา หมู่มี 2020-09-22 / 13:51 คลินิกพิเศษ เครื่องจับ O2ฯ รับทราบดำเนินการ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก