กรุณาใส่ข้อมูลรายละเอียดการแจ้งซ่อม   

 ชื่อ-สกุล *  ตำแหน่งผู้แจ้ง *  รายการแจ้งซ่อมที่ 1 *  เรื่องที่แจ้งซ่อม อาการเสีย *  หมายเลขครุภัณฑ์ **
1.
 วันที่แจ้งซ่อม *  ความสำคัญ *  รายการแจ้งซ่อมที่ 2 **  เรื่องที่แจ้งซ่อม อาการเสีย **  หมายเลขครุภัณฑ์ **
2.
 เวลา ***ไม่ต้องใส่ ระบบบันทึกอัตโนมัติ    รายการแจ้งซ่อมที่ 3 **  เรื่องที่แจ้งซ่อม อาการเสีย **  หมายเลขครุภัณฑ์ **
3.
 หน่วยงาน/แผนกที่แจ้งซ่อม *    รายการแจ้งซ่อมที่ 4 **  เรื่องที่แจ้งซ่อม อาการเสีย **  หมายเลขครุภัณฑ์ **
  4.
 สถานที่ติดตั้ง *        
  หมายเหตุ : * = จำเป็นต้องกรอก ** = หากไม่มีให้ว่างไว้