---------------------------------------------------------
รายละเอียด KPI Profile ระดับ โรงพยาบาล รอบที่ ๒/๒๕๖๑ ทุกตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
รายละเอียด KPI Profile อำเภอลิขสิทธิ์ [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
checklist การประเมินยุทธศาสตร์ คปสอ.รอบที่1/2561 [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 4 ระดับ ปี2561 [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
แบบประมินสมรรถนะ(พจนานุกรมสมรรถนะหลัก) [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 2561 [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
Power point รับผู้ตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 รพ.โพนสวรรค์ [งานยุทธศาสตร์]