---------------------------------------------------------
แบบประมินสมรรถนะ(พจนานุกรมสมรรถนะหลัก) [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ปี 2561 [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
Power point รับผู้ตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2561 รพ.โพนสวรรค์ [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
ตัวชี้วัด 3 ระดับ รอบที่ 2 - ปี 2561 [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
Checklist ประเมินรอบที่ 2 ปี 61 ทุกระดับ [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
Checklist ประเมินรอบที่ 2 ปี 61 [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
ประเมินยุทธศาสตร์ ปี 2562 [งานยุทธศาสตร์]