---------------------------------------------------------
สไลด์ ถ่ายทอดยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ปีี 2561 [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
รายละเอียด KPI Profile ระดับ คปสอ.ทุกตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
รายละเอียด KPI Profile ระดับ โรงพยาบาล รอบที่ ๒/๒๕๖๑ ทุกตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
รายละเอียด KPI Profile อำเภอลิขสิทธิ์ [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
checklist การประเมินยุทธศาสตร์ คปสอ.รอบที่1/2561 [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 4 ระดับ ปี2561 [งานยุทธศาสตร์]
---------------------------------------------------------
แบบประมินสมรรถนะ(พจนานุกรมสมรรถนะหลัก) [งานยุทธศาสตร์]